mapa, atrakcje, imprezy

Regulamin

2012-02-17

Regulamin i zasady korzystania z serwisu

Serwis Treespot.pl (dalej: Serwis) i aplikacja mobilna Treespot Kraków (dalej: Aplikacja) jest własnością firmy FilmFruit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Paulińskiej 18/19, 31-065 Kraków, adres e-mail: biuro@filmfruit.pl, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325368, posiadającej numer REGON: 120862770 i NIP: 6762393202, o kapitale zakładowym wynoszącym 10 000 zł, zwanej dalej także FilmFruit.

a. Serwis Treespot.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

b. Regulamin określa ogólne zasady, będące prawną podstawą korzystania z Serwisu oraz Aplikacji. Każdy użytkownik przy korzystaniu z Serwisu bądź Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Definicje

Serwis, Treespot.pl, Treespot Kraków - serwis internetowy dostępny pod adresem www.krakow.treespot.pl, umożliwiający wyszukiwanie wydarzeń oraz miejsc w Krakowie. Serwis umożliwia również dodawanie ogłoszeń o obiektach w formie wizytówek przez użytkownika.

Aplikacja, Aplikacja Treespot Kraków - aplikacja na urządzenia mobilne z systemem iOS, Android lub wykorzystujące platformę JAVA.

Obiekt – rekord w bazie danych, wliczając w to (ale nie odgraniczając się do) miejsca, imprezy, trasy, artykuły.

Miejsce -  każdego rodzaju lokal (np. restauracja, muzeum, sklep), znajdujący się w bazie Treespot Kraków.

Impreza – każdego rodzaju wydarzenie (np. koncert, wystawa, wykład), znajdujące się w bazie Treespot Kraków.

Multimedia: każde zdjęcie, logo, grafika, film zapisany w bazie danych serwisu.

Usługa – publikacja Materiału Reklamowego w Serwisie lub Aplikacji. Szczegółowe informacje na jej temat znajdują się w Załączniku do Regulaminu.

Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana między Usługodawcą a Usługobiorcą na świadczenie Usługi określonej w Załączniku do Regulaminu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – właściciel Serwisu i Aplikacji, FilmFruit Sp. z o.o.

Usługobiorca – osoba pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę publikacji reklamy w Serwisie za pośrednictwem elektronicznego formularza lub poczty elektronicznej.

Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu lub Aplikacji.

2. Postanowienia ogólne

2.1. FilmFruit dokłada wszelkich starań, by zamieszczane w Serwisie oraz Aplikacji treści były zgodne ze stanem faktycznym. Firma nie może zagwarantować, że wszystkie dostępne treści są aktualne. FilmFruit nie jest odpowiedzialny za ich aktualizację. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani prawdziwość zamieszczanych w Serwisie oraz Aplikacji treści.

2.2. Wszystkie treści w Serwisie oraz Aplikacji mają jedynie charakter informacyjny. Nie mogą one zastępować informacji dostępnych bezpośrednio u właściciela lub zarządcy miejsca albo u organizatora imprezy. FilmFruit nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe wskutek posługiwania się jedynie informacjami dostępnymi w Serwisie i Aplikacji.

2.3. Informacje zawarte w Serwisie oraz Aplikacji nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Serwis oraz Aplikacja zawierają odnośniki do innych stron internetowych. FilmFruit nie ponosi odpowiedzialności za treści obecne w tych serwisach. Ponadto FilmFruit nie odpowiada za bezpieczeństwo Użytkownika po przejściu na stronę, do której prowadzi odnośnik.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1. Serwis i Aplikacja umożliwiają wyszukiwanie Obiektów z bazy danych. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie:
- list wyszukiwania, sortowanych wg odległości i nazwy (miejsca, trasy) oraz wg odległości, nazwy oraz daty rozpoczęcia (imprezy),
- map z zaznaczonymi obiektami oraz map ze śladami GPX.

3.2. Serwis umożliwia także dodawanie Obiektów (Miejsc i Imprez) do bazy przez Usługobiorcę za pomocą odpowiedniego formularza. Imprezy dodawane są bezpłatnie. Dodanie Miejsca jest płatne, należność określona jest stosownym cennikiem. Regulamin dodawania Miejsc określony jest w Załączniku do Regulaminu.

4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1. Dla korzystania z Serwisu wymagane jest korzystanie z dowolnego komputera lub innego sprzętu elektronicznego połączonego z siecią Internet, z zastosowaniem aktywnej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie Serwisu na ekranie komputera lub innego sprzętu elektronicznego.

4.2. Do korzystania z Aplikacji niezbędny jest telefon lub tablet wykorzystujący system Android lub iOS bądź platformę JAVA.

4.3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

5.1. Usługobiorca musi liczyć się z faktem możliwości podglądnięcia przesyłanych i niezabezpieczonych przez niego danych (nie tylko w formularzach) przez osoby postronne.

5.2. W odpowiedzi na zagrożenie wymienione w art. 5.1 powstał protokół SSL (Secure Sockets Layer), dzięki któremu przesyłana informacja jest wymieniana miedzy Usługodawcą i Usługobiorcą usługi w sposób zaszyfrowany. Usługodawca umożliwia korzystanie z tego protokołu na swoim serwerze, a Usługobiorca, aby móc korzystać z tego protokołu, musi włączyć jego obsługę w przeglądarce internetowej.

5.3. Aby chronić swój komputer należy na bieżąco aktualizować system operacyjny i używane oprogramowanie. Producenci udostępniają odpowiednie uaktualnienia.

5.4. Należy zabezpieczyć swój komputer przed wirusami instalując oprogramowanie antywirusowe. Można również zainstalować firewall, który zabezpieczy komputer przed próbami włamań.

6. Oprogramowanie lub dane nie będące składnikiem treści usługi wprowadzane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca

6.1. Serwis Treespot Kraków wykorzystuje cookies - mechanizm umożliwiający Usługodawcy np. odróżnianie osób odwiedzających serwer oraz personalizację Serwisu (funkcjonalność „Planer”). Cookies są informacjami, które serwer zostawia na komputerze Użytkownika. Każdy serwer zostawiający cookies może odczytać tylko informacje, które sam zostawił. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na wykorzystanie cookies, co może jednak wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności świadczonych Usług.

7. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

7.1. W przypadku świadczenia Usług, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy, niezbędne do realizacji Usługi.

7.2. Dane osobowe zgłaszane przez Usługobiorcę do Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.3. Usługobiorca przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności w ramach świadczonej przez Usługodawcę Usługi, o ile przekazanie tych danych jest niezbędne dla wykonania Usługi.

7.4. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, o ile Usługobiorca opcjonalnie wyrazi na to zgodę.

7.5. Dane osobowe Usługobiorcy wymienione w ust 2 pkt nie będą ogólnie dostępne w Serwisie. Usługobiorca ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

7.6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych przez osoby do tego nieuprawnione.

7.7. Po zakończeniu świadczenia Usług, Usługodawca nie będzie korzystał z danych Usługobiorcy ani nie będzie ich przetwarzał dla żadnych celów, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.

8. Odpowiedzialność prawna

8.1. Treść zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie i Aplikacji Materiałów Reklamowych nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

8.2. Zabrania się wtórnego wykorzystywania treści obecnych w bazie. Korzystanie z dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji danych w celach innych niż określone w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. FilmFruit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

8.3. FilmFruit Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu, spowodowanych pracami nad uaktualnieniem, konserwacją oraz zmianami w oprogramowaniu Serwisu oraz podobnymi działaniami.

9. Odstąpienie od Umowy

9.1. Na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny, Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271).

10. Reklamacja

10.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług elektronicznych Usługobiorca zgłasza na piśmie.

10.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Usługobiorcy oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres: FilmFruit Sp. z o.o., ul. Stolarska 13/7, 31-043 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja”.

10.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

10.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Usługobiorca ma prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Wszelkie spory odnośnie działania Serwisu oraz Aplikacji są rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla FilmFruit sp. z o.o.

11.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2012 roku. FilmFruit zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.krakow.treespot.pl.

Załącznik do regulaminu - zasady emisji reklam

TREESPOT POLECA